2 februari 2021

Handreiking 2020: What’s new?

Geschreven door: Inge Pepping, Jeroen Gerrits

De officiële uitlevering van Handreiking 2020 laat nog even op zich wachten. Wel is onlangs een conceptversie gepubliceerd op NVZ kennisnet. In dit blog wordt ingegaan op de belangrijkste wijzigingen die dit jaar zijn doorgevoerd wegens veranderende wet- en regelgeving en versoepelingen naar aanleiding van de aanhoudende coronapandemie. Door de versoepelingen ontstaan bij verscheidene onderdelen verschillen in de toetsingscriteria vóór en na 1-3-2020.

Face-to-face contact consulten
Voor polikliniekbezoeken geregistreerd vóór 1-3-2020 dient een face-to-face contact tussen de patiënt en een bevoegde uitvoerder aangetoond te worden. Voor polikliniekbezoeken geregistreerd op of na 1-3-2020 geldt dat naast face-to-face ook een telefonisch, screen- to- screen of schriftelijk contact mag worden goedgekeurd.

Indien polikliniekbezoeken in de deelwaarneming zijn uitgevoerd als e-health consulten, dienen deze conform de voorwaarden voor e-health consulten gecontroleerd te worden.

Ook bij de face-to-face controle op ICC’s en medebehandelingen geldt dat bij deze klinische consulten geregistreerd vanaf 1-3-2020 sprake moet zijn van een face-to-face contact of een andere vorm van contact tussen een bevoegde uitvoerder en de patiënt. Belangrijk hierbij is dat er geen ICC of medebehandeling geregistreerd mag worden wanneer een zorgverlener een andere zorgverlener contacteert. 

Controle e-health consulten
Enkel voor subtrajecten (met zorgtype 11) met een startdatum vanaf 1-1-2019 en een sluitdatum vóór 1-3-2020 geldt dat binnen de looptijd van het subtraject (voorafgaand aan het e-health consult) sprake moet zijn geweest van een fysiek face-to-face contact tussen een bevoegd uitvoerder en de patiënt. Daarnaast is de steekproefgrootte van de deelwaarneming op e-health consulten gewijzigd van 250 subtrajecten naar 100 subtrajecten.

Voorwaarden opname afdelingen
Voor alle zorgactiviteiten voor verpleging (zoals dagverpleging, langdurige observatie, verpleegdag, IC-behandeldag) geldt vanaf 1-3-2020 dat deze mogen worden geregistreerd indien de verpleging niet heeft plaatsgevonden op een voor verpleging ingerichte afdeling. De zorgactiviteiten voor verpleging die plaatsvinden op of na 1-3-2020 hoeven dus niet op het criterium ‘voor een verpleging ingerichte afdeling’ beoordeeld te worden. Dat betekent dat daily auditing tools hiervoor waarschijnlijk twee massa’s op gaan leveren: één massa vóór 1-3-2020, waarbij wel wordt gecontroleerd op afdeling en één massa na 1-3-2020, waarbij niet wordt gecontroleerd op afdeling.

Voorwaarden parallelliteit binnen specialisme
Bij de controle op parallelliteit binnen specialisme heeft een (tekstuele) wijziging plaatsgevonden in de beschrijving van de voorwaarden voor het openen van een parallel traject. Waar voor subtrajecten met een openingsdatum in 2019 geldt dat er sprake moet zijn van een nieuwe/eigen zorgvraag met diagnosestelling en behandeling, geldt voor 2020 dat sprake moet zijn van een nieuwe/eigen zorgvraag met diagnosestelling (en anamnese) en een separaat uit te voeren beleid ten aanzien van de zorgvraag. Een separaat uit te voeren beleid kan ruimer worden geïnterpreteerd dan een behandeling, bijvoorbeeld bij de keuze voor een expectatief beleid. Belangrijk is om vooraf met de verzekeraar af te stemmen welke toetsingscriteria gebruikt gaan worden. En welke voorbeelden er met ‘beleid’ wel goedgekeurd zullen worden, die voorheen met de tekst ‘behandeling’ werden afgekeurd.

Voorwaarden parallelliteit over specialismen heen
Bij de controle op parallelliteit over specialismen heen heeft een wijziging plaatsgevonden in de voorwaarden voor het openen van een parallel traject voor dezelfde zorgvraag. Het controlepunt is opgesplitst in een a (vóór 2020) en een b (na 2020) deel. Voor trajecten met een openingsdatum vóór 2020 geldt dat een parallel traject geopend mag worden wanneer er sprake is van één zorgvraag waarbij meerdere poortspecialismen als hoofdbehandelaar een eigen behandeling uitvoeren, waar voor trajecten met een openingsdatum na 2020 geldt dat er sprake is van één zorgvraag waarbij meerdere poortspecialismen als hoofdbehandelaar optreden en verantwoordelijk zijn voor het uit te voeren beleid met betrekking tot de zorgvraag. Waar twee poortspecialismen voorheen een aparte behandeling moesten inzetten, is nu het gezamenlijk bepalen van het behandelbeleid (bijvoorbeeld tijdens een MDO) voldoende. 

Daarnaast is de steekproeftrekking gewijzigd. Waar in Handreiking 2019 deelmassa varices integraal beoordeeld moest worden en voor de overige deelmassa’s de beslisboom doorlopen moest worden, worden in 2020 de deelmassa’s bij elkaar gevoegd. De beslisboom wordt doorlopen met de gehele massa en het aantal te beoordelen posten wordt naar rato verdeeld over de deelmassa’s. Indien een fout naar voren komt op een deelmassa, dient op deze massa een aanvullende deelwaarneming uitgevoerd te worden aan de hand van de beslisboom.

Verrijkte onderzoeksmassa
Onder andere bij de controles op parallelliteit worden subtrajecten in de context beoordeeld, waarbij gekeken wordt naar de verrijkte massa (waarin ook subtrajecten zitten die buiten de scope van de onderzoeksmassa van de Handreiking vallen). In Handreiking 2020 geldt, afwijkend met voorgaande jaren, dat de verrijkte massa ook gefactureerd dient te zijn. Dit zal betekenen dat er minder discussie kan ontstaan over de impactbepaling bij trajecten die (nog) niet gefactureerd zijn ten tijde van het bevriezen van de massa. Niet gefactureerde trajecten zijn namelijk niet meer onderdeel van de verrijkte scope.

Steekproeftrekking dure geneesmiddelen
Bij de steekproeftrekking op de dure geneesmiddelen vindt in Handreiking 2020 geen opsplitsing naar uitvoeringsjaar meer plaats (25 patiënten per jaar). In plaats daarvan dient de gehele massa samengenomen te worden en binnen de top 25 combinaties worden twee patiënten per werkzame stof - indicatiecombinatie -gestoken. Wanneer een fout geconstateerd wordt (waarbij aanspraak wijzigt van ‘ja’ naar ‘nee’ of geen sprake is van feitelijke levering), dient de deelwaarneming uitgebreid te worden gebaseerd op het type fout. Wanneer sprake is van een fout op indicatie, feitelijke levering of beide, dienen enkel de onderdelen waarop de fout betrekking heeft, gecontroleerd te worden in de uitgebreide steekproef.

Care Effect wenst alle ziekenhuizen veel succes met het uitvoeren van Handreiking 2020. Kunt u ondersteuning gebruiken bij de uitvoering of heeft u behoefte eens te sparren met een ervaren projectleider Zelfonderzoek? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via 088 600 1100 of stuur een mail naar [email protected].

< Naar het overzicht

Menu