23 december 2021

RZ22 release: iedereen klaar voor het nieuwe jaar?

Geschreven door: Inge Pepping

Per 2022 treden de nieuwe NZa registratieregels in werking. Care Effect heeft samen met verschillende ziekenhuizen stilgestaan bij de belangrijkste wijzigingen in de wet- en regelgeving tijdens de RZ22 webinar op vrijdag 15 oktober en de aanvullende discussiesessie op vrijdag 5 november. In deze blog blikken we terug op de wijzigingen en uitdagingen met de grootste impact voor het nieuwe jaar.

Registratie op AGB-code juiste zorgverlenersoort

In eerste instantie is aangekondigd dat zorgverleners die een eigen unieke AGB-code kunnen aanvragen, per 2022 op deze eigen AGB-code dienen te registreren. Enkel arts-assistenten zijn uitgesloten van deze regel. Het registreren op unieke AGB-code geeft (middels de DIS-aanleveringen) inzicht in de inzet en werkzaamheden van taakherschikkers (voornamelijk verpleegkundig specialisten en physician assistants) in het zorgproces. Doel is dat ziekenhuizen van elkaar kunnen leren bij welke patiëntgroepen taakherschikking (nog meer) mogelijk is. Gezien er echter knelpunten werden ervaren bij het invoeren van deze nieuwe regel, heeft de NZa een coulance aangebracht in de vorm dat er per 2022 geregistreerd dient te worden op een AGB-code met juiste zorgverlenersoort (in plaats van unieke AGB-code). Op deze manier is als nog uit de eerste twee posities van de AGB-code af te leiden door welk type zorgverlener de zorg geleverd is.  

Ondanks de coulanceregeling voor 2022 is de intentie van de NZa wat betreft het registreren op eigen AGB-code duidelijk. Wij adviseren daarom om beroepsbeoefenaren te stimuleren een eigen unieke AGB-code aan te vragen. Optioneel kunnen ook eigen agenda(afspraken) ingericht worden, gezien het per 2022 niet meer de bedoeling is afspraken te plannen uit een agenda van een andere zorgverlenersoort. Daarnaast is het goed om te testen of de ordersystemen goed werken: kunnen taakherschikkers ook alle nodige orders uitzetten? Tot slot is het raadzaam om alle zorgverleners op wie dit van toepassing is op de hoogte te stellen over de wijzigingen wat betreft het registreren op eigen AGB-code.

ICC en medebehandeling op afstand

In navolging van de tijdelijke corona versoepelingen in 2020, mogen per 2022 ICC’s (190009) en medebehandelingen (190017) structureel op afstand plaatsvinden. Het verplichte face-to-face contact met de patiënt tijdens een klinisch consult komt hiermee te vervallen. De zorgverlener kan nu bijvoorbeeld telefonisch contact hebben met de patiënt op de afdeling. In de RZ-release wordt benoemd dat het gebruik van de twee voorgenoemde handelingen op afstand is voorbehouden aan situaties waarbij mogelijk sprake is van een infectierisico. In de daadwerkelijke tekstuele toelichting van de zorgactiviteiten is een dergelijke beperking echter niet opgenomen. We gaan ervan uit dat de zorgactiviteiten in de praktijk echter ook alleen bij uitzondering zullen worden vastgelegd, vanwege de klinische waarde van direct contact met de patiënt.

Allereerst is het raadzaam om zorgverleners die klinische consulten uitvoeren op de hoogte te brengen van het feit dat dit per 2022 ook op afstand mag plaatsvinden. Ondanks dat het face-to-face contact nu logischerwijs niet meer aantoonbaar hoeft te zijn vanuit het medisch dossier, blijft het van belang dat de naslag op orde is. Er moet verslaglegging zijn van het contact in het kader van diagnostiek (bij een ICC) of in het kader van een behandeling (bij een medebehandeling). Voor ziekenhuizen die verantwoorden middels Horizontaal Toezicht is het raadzaam deze wijziging op te nemen in het control framework en de beoordelingskaders van de uit te voeren deelwaarnemingen. Tot slot is het goed om nogmaals onder de aandacht te brengen dat een klinisch consult of medebehandeling nooit geregistreerd mag worden wanneer contact met een andere zorgverlener op de afdeling heeft plaatsgevonden.

Eigen typeringslijst Sportgeneeskunde

Op verzoek van de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) beschikt het specialisme Sportgeneeskunde per 2022 over een eigen typeringslijst met diagnoses. Op deze manier hoeft de geleverde zorg niet meer getypeerd en gedeclareerd te worden middels diagnoses van andere specialismen. De typeringslijst is opgesplitst in diagnoses met betrekking tot het houding- en bewegingsapparaat en diagnoses met betrekking tot inspanningsfysiologie. Ten aanzien van dit tweede thema zijn ook twee nieuwe zorgactiviteiten voor inspanningsdiagnostiek geïntroduceerd (zorgactiviteiten 193109 en 193110). Een inspanningsconsult bij diagnostiek en preventie voldoet echter nog niet aan de criteria van de stand van de wetenschap en praktijk, en wordt daarom niet vergoed vanuit de basisverzekering. Op de twee zorgactiviteiten is aanspraakcode 2601 (Zorgactiviteiten Diverse Beperkingen) van toepassing. Er dient dus in de DBC aangegeven te worden of er wel of niet sprake is van verzekerde zorg.

Op basis van de rectificaties in de b-release en de verdere tekstuele aanpassingen in het erratum addendum van december 2021 lijkt er een miscommunicatie te hebben plaatsgevonden tussen de NZa en Zorginstituut Nederland (ZIN). ZIN heeft aangegeven dat er geen sprake is van een lopend duidingstraject rondom de inspanningsfysiologie (en zij dus bij haar oude standpunt wat betreft onverzekerde zorg blijft). De NZa geeft aan te verwachten dat de zorgactiviteiten voor consulten inspanningsfysiologie opgenomen worden in het ZIN document ‘Overzicht zorgactiviteiten met een aanspraakcode’. De zorgactiviteiten zijn hier echter nog niet in terug te vinden. Verder heeft ZIN ook in mailwisselingen gereageerd met het standpunt dat de plaatsbepaling van de nieuwe zorgactiviteiten ligt bij de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG). Opmerkelijk, want de andere zorgactiviteiten en hun aanspraakbeperkingen liggen vastgelegd in het ‘Overzicht zorgactiviteiten met aanspraakcode’, gepubliceerd door ZIN. De miscommunicatie tussen NZa, ZIN en beroepsvereniging levert zo problemen op in het eenduidig factureren van (on)verzekerde zorg. Inmiddels is nog steeds geen duidelijk standpunt ingenomen of gepubliceerd over wanneer inspanningsfysiologie behoort tot verzekerde zorg.

Heb je vragen over bovengenoemde wijzigingen of een ander onderdeel uit de RZ22 release? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via 088 600 1100 of [email protected].

< Naar het overzicht

Menu