7 oktober 2021

Nieuw Zorgprestatiemodel GGZ: wat gaat er op de schop?

Geschreven door: Lieke Martens

Het Zorgprestatiemodel

De huidige manier van bekostigen binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en de forensische zorg (FZ) heeft geleid tot een complex systeem met talloze regels. Daarom is er een nieuw bekostigingsmodel ontwikkeld voor de GGZ en FZ, het Zorgprestatiemodel (ZPM). Dit model is transparant, biedt sneller inzicht in kosten, werkt met prijzen die aansluiten bij de geleverde zorg en zorgt voor minder administratieve lasten. Binnen het nieuwe ZPM vervallen de DBC’s en bepalen zogenoemde ‘prestaties’ welke vergoeding een zorgaanbieder ontvangt voor de geleverde zorg. Deze prestaties omvatten consulten (inclusief groepsconsulten), toeslagen op consulten, verblijfsdagen en overige prestaties.

Veranderingen voor zorginstellingen

Veel administratieve processen moeten worden aangepast op de nieuwe bekostiging. Daarnaast zal het elektronisch patiëntendossier (EPD) heringericht moeten worden met de nieuwe zorgprestaties. Ook in de afstemming en samenwerking met zorgverzekeraars gaat een andere ‘taal’ gesproken worden. Zo worden de (contract)afspraken met verzekeraars gemaakt op basis van de spelregels en uitgangspunten van het nieuwe ZPM. Tot slot betekent het ook een nieuwe manier van rapporteren, verantwoorden en het weergeven van managementinformatie.

Grootste uitdagingen en tips

Werkprocessen

Voor een goede start van een verandertraject is een duidelijk beeld van de uitgangssituatie van belang. Hoe lopen de (administratieve) processen op dit moment en wat gaat hier straks in veranderen? Binnen ziekenhuizen is de psychiatrie vaak maar een kleine afdeling, waar in reguliere werkzaamheden minder focus op ligt. De bijbehorende (administratieve) processen worden bijvoorbeeld niet (altijd) in kaart gebracht in het kader van Horizontaal Toezicht en er vindt geen controle op plaats vanuit de Handreiking. Ons advies is dan ook om bij aanvang van het project de huidige (werk)processen grondig te inventariseren en in kaart te brengen waar veranderingen gaan plaatsvinden.  

Leveranciers en techniek

Bij de invoer van het ZPM zijn ziekenhuizen afhankelijk van de EPD leveranciers. Wordt er bijvoorbeeld een aparte module voor het ZPM ingebouwd of gaat er gewerkt worden met een losse applicatie die wellicht wel geïntegreerd wordt in het bestaande EPD? Pas wanneer leveranciers (een eerste versie van) het ZPM opleveren, kan het ziekenhuis verder met het technisch testen en inrichten van de module of applicatie. Het is hierbij van belang dat de ICT afdelingen van de organisatie aangehaakt zijn voor afstemming over o.a. de technische specificaties en (bewaking van de) implementatie van het ZPM. Bij deze werkzaamheden is voldoende capaciteit vaak een heikel punt en is het een uitdaging om in de opgestelde tijdsplanning alle onderdelen tijdig te testen. Ons advies is daarom om deze afdelingen vroegtijdig te betrekken bij het project en voldoende capaciteit vrij te maken voor deze (technische) werkzaamheden.  

Opleiden

In een korte periode moet de gehele psychiatrie afdeling opgeleid worden in de nieuwe registratieregels van het ZPM. Pas na uitlevering van de module of applicatie is bekend hoe het nieuwe ZPM systeem eruit komt te zien in het EPD en kan gestart worden met het maken van opleidingsmateriaal. De interne opleidingsorganisatie zal dus binnen korte tijd veel werk moeten verzetten om te zorgen dat alle medewerkers tijdig op de hoogte zijn van de veranderingen in registratie en EPD. Om iedereen hierin mee te krijgen en kennisoverdracht te waarborgen, is het raadzaam om verschillende onderwijsvormen te ontwikkelen die ervarings- en functie specifiek zijn. Denk hierbij aan klassikale presentaties met demo’s, e-learnings en werkinstructies. Integreer dit opleidingsmateriaal in het leermanagementsysteem (LMS), zodat gebruik en voortgang inzichtelijk blijft. Een extra mogelijkheid is gebruikers laten oefenen in een zogenoemde speeltuin omgeving. Het is echter raadzaam om vooraf te checken of de gekozen applicatie werkt met een dergelijke oefenomgeving.  

Tot slot is het noodzakelijk om ook patiënten te informeren over (financiële) veranderingen. Zorg ervoor dat informatie omtrent het ZPM beschikbaar is en dat baliemedewerkers opgeleid zijn in het beantwoorden van patiëntvragen.

Care Effect

Care Effect heeft ruime ervaring in het leiden van (verander)projecten, waarbij we zowel kennis hebben van zorgadministratieve processen als de inrichting en het beheer van het EPD. Daarnaast zijn we thuis in het ontwerpen van onderwijsmateriaal (zowel digitaal als klassikaal) en het verzorgen van trainingen.  Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via 088 600 1100 of [email protected].

< Naar het overzicht

Menu